Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
1575/2008
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

          Αποτελούμενο από τη Δικαστή Πέλια Τζανετή, Δικαστική Πάρεδρο, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και το Γραμματέα Δημήτριο Βαρθολομαίο.
          Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Ιανουαρίου 2008, για να δικάσει την υπόθεση:
          Των αιτούντων: 1) Ιωάννη Αγγέλου, 2) Ιωάννη Δώδου, 3) Δημητρίου Θωμόπουλου, 4) Γεωργίου Καλλιτσουνάκη, 5) Νικολάου Λαγουμτζή, 6) Μαρίνου Νικολακόπουλου, 7) Γεώργιου Παπαδάκη, 8) Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, 9) Ιωάννη Τσακιρίδη, 10) Ανέστη Τσουκαράκη και 11) Ιωάννη Φραγκογιώργου, κατοίκων απάντων Αθηνών, που αποτελούν την προσωρινή διοίκηση του υπό ίδρυση σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» και έδρα της Αθήνα, τους οποίους εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος Ειρήνη Σκαρμούτσου.
          Οι αιτούντες με την από 12-10-2007 και με αριθμό κατάθεσης 222542/10569/12-10-2007 κλήση τους, η οποία προσδιορίστηκε για την άνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο, νόμιμα επαναφέρουν προς συζήτηση την από 2-2-2007 και με αριθμό κατάθεσης 25936/1324/5-2-2007 αίτησή τους για αναγνώριση του άνω σωματείου, μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 3271/2007 απόφασης του παρόντος δικαστηρίου, με την οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης
και διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης.

          Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, η πληρεξουσία δικηγόρος των αιτούντων ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις της.
  
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
          Η προσωρινή διοίκηση του υπό σύσταση σωματείου, με την από  12-10-2007 κλήση τους, νόμιμα επαναφέρουν προς συζήτηση την από  2-2-2007 αίτησή τους προς αναγνώριση του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» και έδρα την Αθήνα, μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 3271/2007 απόφασης του παρόντος δικαστηρίου, που έκρινε παραδεκτή και νόμιμη την αίτηση, ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης όπως προσκομιστεί αντίγραφο του καταστατικού του άνω υπό ίδρυση σωματείου φέρον ημερομηνία.

          Οι αιτούντες νομότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 79 ΑΚ προσκομίζουν μετ΄ επικλήσεως τα ακόλουθα έγγραφα: 1) την από 30-1-2007 συστατική πράξη του παραπάνω σωματείου, που υπογράφεται νόμιμα από τα τριάντα (30) ιδρυτικά του μέλη και περιλαμβάνει και τον πίνακα μελών της προσωρινής διοίκησης που εκλέχθηκε από τους ιδρυτές του και 2) το από 30-1-2007 καταστατικό του υπό ίδρυση σωματείου, που αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, φέρει χρονολογία, υπογράφεται νόμιμα από τριάντα (30) ιδρυτικά μέλη και περιέχει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται με ποινή ακυρότητας από τη διάταξη του άρθρου 80 ΑΚ.

     Από τα έγγραφα αυτά αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν όλες οι προϋποθέσεις, που τάσσει ο νόμος για την αναγνώριση του σωματείου, του οποίου ο σκοπός κατ΄ άρθρο 2 του καταστατικού του είναι: 
«1. H επαγγελματική, πολιτιστική και κοινωνική εξύψωση των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ τους. 
2. Η διαρκής μελέτη, συλλογή δεδομένων και ενημέρωση των μελών σε σχέση με το ισχύον νομικό καθεστώςκαι τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του έργου τους. 
3.        Η μελέτη και εισήγηση – συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες – συγκεκριμένων μέτρων για την προαγωγή της επαγγελματικής επάρκειας, την ηθικοκοινωνική κατοχύρωση και τη βελτίωση των συνθηκών έναρξης, διαδρομής και πέρατος της σταδιοδρομίας των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.      
4. Η διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και ημερίδων με επιστημονικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο για την πνευματική ανέλιξη των μελών του Σωματείου προς το σκοπό δημιουργίας υπευθύνων, αρτίων και συγκροτημένων οργάνων της Ελληνικής Δημοκρατικής Πολιτείας.
5.  Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδή σωματεία του εσωτερικού ή άλλων χωρών. 
6. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συμμετοχής σε θέματα, προβλήματα, ανάγκες και καταστάσεις ευρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα και σημασίας, όπως σταυροφορία για αιμοδοσία, αντιμετώπιση θεομηνιών, συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις φιλανθρωπικών σκοπών και πέραν των υπηρεσιακώς διατεταγμένων προς χάρη του γενικού συμφέροντος.
 7. Η έκδοση εντύπου και η δημιουργία δικτυακού τόπου που θα αποτελούν βήμα ελεύθερης έκφρασης και ενημέρωσης των μελών στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών, ανταλλαγής απόψεων σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του έργου που επιτελούν και την καθημερινότητα αυτών και των οικογενειών τους. 
8.       Η δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των μελών του Σωματείου και των οικογενειών τους». Ο σκοπός αυτός δεν είναι κερδοσκοπικός ούτε αντίθετος στους νόμους, που ισχύουν, την ηθική και τη δημόσια τάξη. Πρέπει, κατά συνέπεια, να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ΄ ουσίαν και να διαταχθούν όσα ορίζονται στο άρθρο 81 παρ.1 ΑΚ, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
          Δέχεται την αίτηση.
          Διατάσσει: 
       1) Τη δημοσίευση περιλήψεως σε μια ημερήσια εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα, καθώς και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, η οποία να περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία των διατάξεων του από 30-1-2007 καταστατικού του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», που ιδρύθηκε και εδρεύει στην Αθήνα και 
       2) την εγγραφή του πιο πάνω σωματείου στο δημόσιο βιβλίο σωματείων, που τηρείται στο Δικαστήριο αυτό.
          Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 06 ΜΑΡ. 2008, απόντων των αιτούντων και της πληρεξουσίας δικηγόρου τους.

          Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                (Τ.Υ)                                                    (Τ.Υ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου